top of page

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató  az ügyfelek számára

A Bones Iroda Kft. tájékoztatja az ügyfeleit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, valamint az ügyfelek jogairól.

    1.Az adatkezelő megnevezése

A Bones Iroda Kft. (székhely: 1075 Budapest, Dohány u 1/c. 5. em. 1.; e-mail: info@austromedical.com; telefon: +36 20 526 9942; weblap ********)

    2. Az adatkezeléssel érintett személyek:

az Adatkezelő egészségügyi szolgáltatásai iránt érdeklődő, illetőleg az e szolgáltatásokat igénybevevő ügyfelek.

    3. A kezelt adatfajták:

– név

– nem

– email cím

– postai cím, számlázási cím

– telefonszám

– az egészségügyi kezelés igénybe vételéhez szükséges egészségügyi adatok, dokumentumok

– az egészségügyi szolgáltató által adott árajánlat és kezelési terv

    4. Az adatkezelés célja

a) külföldi intézmények által nyújtott egészségügyi szolgáltatások közvetítése az ügyfelek számára, valamint olyan kiegészítő szolgáltatások nyújtása (fordítások, tolmácsolás, a külföldi egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó utazás, szállás megszervezése), amelyek segítségével a külföldi szolgáltatások igénybe vehetők,

b) az ügyfél előzetes hozzájárulása esetén az Adatkezelő reklám-üzeneteinek eljuttatása. 

    5. Az adatkezelés jogalapja

a) a közvetítői szolgáltatások, valamint a kiegészítő szolgáltatások igénybevétele esetén az adatkezelés jogalapja az Európai Unió 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint jogszerű az adatkezelés, ha az szerződés megkötéséhez, illetőleg teljesítéséhez szükséges;

b) az Adatkezelő weboldalán, telefonon, elektronikus levelezés útján történő érdeklődés, az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó reklámtevékenység esetén az ügyfélnek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.

    6. Az adatkezelés módja

Az Adatkezelő az ügyféladatokat elektronikus formában tárolja. Ennek során eleget tesz a GDPR rendelkezéseinek: megfelelő technikai, műszaki és szervezeti intézkedéseket alkalmaz a személyes adatok bármely illetéktelen vagy jogellenes feldolgozásából, elvesztéséből, megsemmisüléséből, sérüléséből, megváltoztatásából vagy nyilvánosságra kerüléséből származó esetleges károk megelőzése érdekében. 

    7. Adattovábbítás

Az Adatkezelő tevékenysége közvetítői tevékenység, mely alapján az Adatkezelő az ügyfelek által megadott személyes adatokat az egészségügyi szolgáltatást nyújtó, az Adatkezelő weblapján eltüntetett partnere(i) számára továbbítja. Az Adatkezelő szolgáltatásának ismeretében az ügyfél az adatainak ezen partnerek részére történő továbbításához kifejezetten hozzájárul.  Egyéb esetben az Adatkezelő csak akkor továbbít harmadik személy részére személyes adatot, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy ha az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

    8. Az adatkezelés időtartama

a) A közvetítői és a kiegészítő szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelés esetében az adatok megőrzésének ideje a szolgáltatás igénybevételétől számított 1 év. Ha az ajánlatadást követően a szolgáltatás igénybevételére nem kerül sor és az ügyfél a reklámcélú megkereséshez nem járult hozzá, az Adatkezelő az ügyfél adatait 1 év elteltével törli. A kiegészítő szolgáltatások igénybevétele esetén az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdésére tekintettel a számviteli bizonylatokat, az ezeken szereplő személyes adatokat 8 évig megőrzi.

b) Az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó reklámtevékenység esetén a reklámcélú adatkezelés az ügyféli hozzájárulás visszavonásáig tart.

    9. Adatfeldolgozók igénybevétele

Az Adatkezelő a tevékenysége során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

    10. Az érintettek jogai

Az Adatkezelő ügyfelei bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, módosítását. Az 1075 Budapest, Dohány u 1/c. 5. em. 1. címre, illetőleg az info@austromedical.com e-mail címre megküldött levélben bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat személyes adataik reklám céljából történő további felhasználásához.

Az ügyfelek kérhetik személyes adataik törlését, ha az adatkezelés célja megszűnt és az adatok megőrzését törvény az Adatkezelő számára nem teszi kötelezővé.

    11. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfelek az adataik kezelésével kapcsolatban panaszt tehetnek az Adatkezelő info@austromedical.com e-mail címén, beadvánnyal fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.), vagy pert indíthatnak a lakóhelyük (tartózkodási helyük) szerint illetékes bíróságon.

    12. A weboldal látogatásával kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a honlapjának látogatásakor rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

    13. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

    dr. Kerekes Zsuzsa

    1075 Budapest, Dohány u 1/c. 5. em. 1.

    info@austromedical.com

KAPCSOLATFELVÉTEL.png
bottom of page