top of page

Általános szerződési feltételek

A jelen alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) érvényesek a BONES IRODA Kft. (1075 Budapest, Dohány u 1/c. 5. em.

1.) és a részére megrendelést leadó vagy vele szerződést kötő másik fél (ügyfél) (együttesen: Felek) közötti jogviszonyra, amennyiben az ügyfél a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatását rendeli meg. Az ÁSZF rendelkezéseitől a Felek közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.

Eltérő megállapodás esetén az ÁSZF azon rendelkezései helyébe, amikről a Felek egyedi megállapodást kötöttek, az egyedi megállapodás rendelkezései lépnek, míg az egyedi megállapodásban nem rendezett kérdésekben az ÁSZF rendelkezései továbbra is érvényben maradnak.

Az ügyfél a szolgáltatás megrendelésével, a vonatkozó szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a szerződés tartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

A Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: BONES IRODA Kft.

Székhely: 1075 Budapest, Dohány u 1/c. 5. em. 1.

Adószám: 11985396-2-42

Cégjegyzékszám: 01 09 686581

Statisztikai számjel: 11985396-5819-113-01

Szolgáltató tulajdonában álló weboldal: **********

E-mail cím: info@austromedical.com

Telefonszám: +36 20 526 9942

Panaszügyintézés: info@austromedical.com

    1. A szolgáltatás tárgya


A Szolgáltató tevékenysége során a rendelkezésére álló információk alapján felveszi a kapcsolatot Ausztriában működő egészségügyi szolgáltatóval, akivel kapcsolatban áll (lsd. weblap), és aki az ügyfél egészségügyi állapotával kapcsolatban rendelkezik azzal a szaktudással, hogy második véleményt adjon, kezelési tervet készítsen és a kezelésre vonatkozóan árajánlatot adjon, annak érdekében, hogy az ügyfél saját egészségi állapotával kapcsolatban minél szélesebb körű tájékoztatást kapjon, és az esetleg Magyarországon nem vagy nehezen elérhető kezelést, orvosi szaktudást is igénybe vehesse. Ezen tevékenység végzése érdekében Szolgáltató a tevékenységhez kapcsolódóan kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt az alábbiak szerint.

A Szolgáltató vállalja ügyfelei részére egyedi megállapodás alapján:

az ügyfél által a rendelkezésére bocsátott orvosi dokumentáció fordítását


az egészségügyi probléma kapcsán osztrák egészségügyi szolgáltatótól második vélemény, kezelési terv és árajánlat beszerzését, és az ügyfél részére történő eljuttatását


második vélemény, kezelési terv és árajánlat fordítását


időpont egyeztetést az egészségügyi szolgáltatóval


közreműködést az egészségügyi szolgáltató és az ügyfél közötti egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttében


a külföldi egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó utazás, szállás megszervezését


a kezelés során közvetítői/teljeskörű tolmácsolási, fordítói tevékenységet az egészségügyi szolgáltató és az ügyfél között.


A Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés közvetlenül az egészségügyi szolgáltató és az ügyfél között jön létre a Szolgáltató csak közvetítői tevékenységet végez, így az egészségügyi szolgáltató tevékenységével kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

A Szolgáltató nem nyújt egészségügyi, orvosi szolgáltatást, erre nem is jogosult.

A weboldalon található információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik az orvosi konzultációt vagy orvosi vizsgálatot, kezelést, és semmiképpen nem irányulnak arra, hogy az ügyfél az aktuálisan folyamatban lévő orvosi kezelését szüneteltesse vagy megszüntesse.

A Szolgáltató arra törekszik, hogy az osztrák egészségügyi szolgáltatótól ajánlatot szerezzen be. Ugyanakkor nem vállal garanciát arra, hogy az adott panaszra, egészségügyi problémára ajánlatot tud beszerezni.

    2. Megrendelés és visszaigazolás. A szerződés létrejötte


Az ügyfél a megrendelés elküldésével nyilatkozik arról, hogy saját vagy más személy egészségügyi állapotával kapcsolatban kívánja igénybe venni a Szolgáltató tevékenységét. Amennyiben nem a megrendelő, hanem más személy egészségügyi állapotáról van szó az ügyfélnek minden esetben rendelkeznie kell a betegtől származó két tanú jelenlétében aláírt eredeti meghatalmazással, melyben a beteg feljogosítja ügyfelet arra, hogy az ügyfél a saját nevében a Szolgáltatóval szerződést kössön a beteggel kapcsolatban és a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa a beteg egészségügyi dokumentációját a szerződés teljesítése érdekében.

Amennyiben a beteg állapota miatti ilyen meghatalmazás megadására nem képes, úgy az ügyfél büntetőjogi felelőssége ismeretében nyilatkozik arról, hogy jogosult az egészségügyi dokumentációk Szolgáltatónak való átadására.

Amennyiben az ügyfél kiskorú gyermekének vagy egyéb korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy egészségügyi állapotával kapcsolatos a Szolgáltató megkeresése az ügyfélnek azt kell tudnia igazolni, hogy ő a korlátozottan vagy teljesen cselekvőképtelen személy törvényes képviselőjeként jogosult a Szolgáltatóval szerződést kötni.

Az 1. pontban megjelölt tevékenységekre megjelölt szerződés személyesen, e-mailben történő ajánlatkérés és az ezt követő, a Szolgáltató részéről történő árajánlat, az ügyfél árajánlatot elfogadó nyilatkozata és a Szolgáltató írásos visszaigazolása útján jön létre.

A Szolgáltató az ajánlatkérés alapján árajánlatot vagy visszaigazolást kizárólag munkanapokon 9.00 és 18.00 óra között küld. A munkanapon 18.00 óra után, illetve hétvégén vagy munkaszüneti napon beérkezett ajánlatkérések feldolgozása a következő első munkanapon, munkakezdés után 2 órán belül történik.

Az ajánlatkérésben kell meghatározni, hogy pontosan milyen szolgáltatásra vonatkozóan kér árajánlatot az ügyfél, és a Szolgáltatóhoz el kell juttatnia amennyiben az szükséges egyidejűleg e-mailben vagy a honlapra történő feltöltés útján a jelenlegi egészségügyi állapotával kapcsolatban rendelkezésére álló orvosi dokumentációt a honlapon található Adatvédelmi Nyilatkozat ismeretében.

Hiányos megrendelés esetén a Szolgáltató felhívja az ügyfelet a hiányok pótlására, a megrendelés újraküldésére. A megrendelés hiányos, amennyiben nem valamennyi kért adat került feltüntetésre.

Az ügyfél ajánlatkérése alapján a Szolgáltató készít egy árajánlatot, melyet írásos formában (e-mail, személyesen papír alapon) juttat el az ügyfélhez. Az árajánlat tartalmazza a szolgáltatás típusát, a szolgáltatás díját és a fizetési feltételeket, valamint a vállalási határidőt. A Szolgáltató írásbeli ajánlata a kiadás napjától számított 30 naptári napig érvényes, azaz az ügyfél a fenti érvényességi időn belül köteles elfogadó nyilatkozatot eljuttatni a Szolgáltatóhoz. Az elfogadó nyilatkozat nincs formai előírásokhoz kötve, azt az ügyfél elektronikus úton vagy papíralapú nyilatkozat formájában is megteheti, azt aláírva személyesen, postán vagy e-mailben visszajuttatja a Szolgáltatónak. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltató ajánlata érvényét veszti. Az ügyfél elfogadó nyilatkozatának az ajánlat érvényességi ideje alatt kell megérkeznie a Szolgáltatóhoz.

Az érvényességi időn belül visszaküldött elfogadó nyilatkozat (személyesen, e-mailben) alapján és a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával a Felek között írásbeli szerződés jön létre, melynek rendelkezéseit a Felek a megrendelés időpontjától magukra nézve kötelezőnek fogadnak el.

A szolgáltatatási díj kifizetése és ennek igazolása is a Szolgáltató ajánlatának elfogadását jelenti. Ezzel létrejön a Szolgáltató és az ügyfél közötti szerződés, mely alapján a Szolgáltató megkezdi tevékenységét.Az ügyfél jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg. Az ügyfél jelen feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási/elállási jogát elveszíti;

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások egymásra épülnek, így természetesen egyes igényelt szolgáltatások, vagy szolgáltatáscsomagokra is vonatkozhat az ügyfél megrendelése.

    3. Határidők


A vállalási határidőt a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás(ok) típusa, és saját leterheltsége függvényében állapítja meg és az árajánlatban jelöli meg. A Szolgáltató az árajánlatban megjelölt határidő betartására minden esetben törekszik. A megrendelt szolgáltatásokra vonatkozó teljesítési határidő azon a napon kezdődik, amikor az alábbi 3 feltétel mindegyike bekövetkezik:

a 2. pont szerint a felek között a szerződés létrejött a Szolgáltató visszaigazolásával és


a Szolgáltató az ügyfél jelenlegi egészségügyi állapotot rögzítő és az ügyfél rendelkezésére álló orvosi dokumentációt elektronikus adathordozón rögzített formában, vagy elektronikus úton (e-mail) megküldött, illetve nyomtatott formátumban kézhez vette és


az ügyfél – amennyiben a Szolgáltató árajánlata ezt feltételül szabta – a szolgáltatási díjat részben vagy egészben megfizette.


(ha ez a nap nem munkanap, akkor a következő munkanapon).

Az ügyfél rendelkezésére álló orvosi dokumentáció megküldéséből eredő valamennyi kockázat az Ügyfelet terheli, így különösen: késedelmes megérkezés, elveszés, megrongálódás, megsemmisülés. Nem számít bele a Szolgáltató teljesítési határidejébe az az időtartam, amíg a dokumentáció hozzáférhetetlensége, olvashatatlansága, sérülése vagy egyéb ok miatt nem tudja megkezdeni a teljesítést és erről az ügyfelet értesíti.

    4. Fizetési feltételek


A fizetés módja bankszámlára történő befizetés vagy banki átutalás lehet. A Szolgáltató a számlát a pénzügyi teljesítés, azaz a Szolgáltatási díj megfizetését, jóváírását követően állítja ki.

A Szolgáltató a szolgáltatási díjról jogosult elektronikus számlát kibocsátani és az ügyfél részre e-mailben elküldeni vagy online elérhetővé teszi azt, amellyel a Szolgáltató a számlaadási kötelezettségét a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíti.

Késedelmes fizetés esetén a Megbízó a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles a Megbízónak fizetni. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes. A késedelembe esés napja a kiállított számlán fizetési határidőként megjelölt napot követő nap.

    5. Felelősség. Elállás/Felmondás/ Szavatosság


Elállási/Felmondási jog

Az ügyfél a szerződéskötéstől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le” .

Ha az ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: BONES IRODA Kft., Székhely: 1075 Budapest, Dohány u 1/c. 5. em. e-mail cím: info@austromedical.com Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Az ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha az ügyfél eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha az ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

Mivel az ügyfél kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?

Ön a Bones Iroda Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Bones Iroda Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A Szolgáltató szolgáltatásával kapcsolatban Ön termékszavatosság érvényesítésére a fentiek alapján nem jogosult.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató jótállásra nem köteles.

A szerződés megszűnése


A felek közötti szerződés a teljesítéssel megszűnik.

Panaszügyintézés


A Szolgáltató az ügyfél által tett panaszról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: ”Jegyzőkönyv”) vesz fel. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ügyfél nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul adatainak kezeléséhez;

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az ügyfelet írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488 – 2131

Fax száma: (1) 488 – 2186

Egyéb rendelkezések
A Szolgáltató és az ügyfél a jelen feltételek elfogadásával vállalják, hogy a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot és minden olyan adatot, információt, tényt, amelynek harmadik, illetéktelen személy tudomására jutása a Felek vagy harmadik személy érdekeit sérti vagy veszélyezteti, megőrzik. A Szolgáltató által igénybe vett alvállalkozók, teljesítési segédek részére a Szolgáltató jogosult átadni azon adatokat, információkat, amelyek a szerződés teljesítése érdekében szükségesek.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a weboldal mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi felhasználó számára elérhető. A Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

Ha a Felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, a Felek azt elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek – értékhatártól függően – kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes rendes bíróság illetékességét.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

A megadott személyes és egyéb adatokkal kapcsolatban a Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatot jelentet meg weboldalán, amelynek betartását vállalja.

Az elfogadó nyilatkozat aláírásával az ügyfél kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el.

Az ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF a Megbízott honlapjára elhelyezéssel válik hatályossá. Az ÁSZF nyomtatott formában elérhető a Szolgáltató székhelyén, amit kérésére rendelkezésre bocsát.

KAPCSOLATFELVÉTEL.png
bottom of page